بسم الله الرحمن الرحيم 
حمد و سپاس خدای را که بر ما منت نهاد تا با شروع به کار وبلاگ، تجربه جدید را در دنیای مجازی بیابیم و بیشتر از قبل با دوستان قدیمی همدم شده و دوستان جدید زیادی را پیدا کنیم.چندين سال از شروع به کار در دنیای مجازی (به شکل وبلاگ) می گذرد، دنیایی که خوبی و خوشی و اندک زمانی هم ناملایماتی دارد، دنیایی که در آن بیشتر حروفات و کلمات حرف می زنند تا زبان، دنیایی که در آن نه ظاهر تو را ملاک قرار می دهد، نه مدرک، نه جیب و نه جنسیت تو را، دنیایی که فرهنگ خاص خود را دارد، دنیایی که دوستان خاص خود را دارد، دوستانی از اقلیم های متفاوت، از فرهنگ های گوناگون، دنیای که نوشته ها و گفتار حرف اول را می زند، دنیایی که بیشتر ادب است و احترام، صراحت است و صداقت ...

زاگرسیان نشریه ای برای قوم لر و شهر كوهدشت و بدون هیچ نگاه سیاسی و شخصی است .مجله ایست که می کوشد نه خبر بلکه تحلیل اخبار و مطالبی که جامعیت اجتماعی و عمومی را داشته باشد انتشار دهد.

این نشریه هر چه که باشد از آن من به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول نخواهد بود و شورای نویسندگانی متشکل از بسیاری از دوستان نویسنده ما قطعاً بر آن نظارت خواهند داشت.

زاگرسیان با دانستن این نکته که دنیای امروز مرز خبری ندارد و هر آنکس در هر زمان دسترسی به اخبار خواهد داشت شکل گرفته و برا اساس اصل تشریح اخبار و گفتمان حول شهر كوهدشت و قوم لر به تشریح مشکلات و معضلات خواهد پرداخت. در هر صورت ما نیامده ایم که نسیمی گذرا باشیم.آماده ایم تا ایستاده از زاگرس بگویم.چون مردمانش ایستاده بر سه تیغ سترگ زاگرس.

صاحب امتيازمجله اينترنتي زاگرسيان